Loading...

teraz kniha

podmienky

Hotel Altes Kloster
AK Tagungshotel Hainburg GmbH

1. rozsah 

Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy o ubytovaní pre hostí, ktoré boli uzavreté medzi AK Tagungshotel Hainburg GmbH (Hotel Altes Kloster) ako správcovská spoločnosť Arion Hotels v Rakúsku s tretími osobami (hosťami), ako aj so všetkými ostatnými poskytovanými službami a dodávkami spoločnosti Arion Hotels.

2. Rezervácie / ďalší predaj 

Prijatím rezervácie hosťom bola uzatvorená zmluva o ubytovaní. Táto zmluva vo forme rezervácie objednaných miest je záväzná pre obe zmluvné strany. Rezervácia pre objednanú, ale ešte nezaplatenú miestnosť je platná do 18.00 hod. Dňa príchodu. Neexistuje žiadny nárok na používanie služby cez noc v určitej miestnosti. Hotel Altes Kloster si vyhradzuje právo, na konci rezervácie, prenajať rezervované izby inde. Hosť dostane viazanú rezerváciu alebo rezerváciu cez Hotel Altes Kloster a na základe písomnej žiadosti aj písomné potvrdenie rezervácie.

Prenájom / lízing a / alebo prevod rezervovaných izieb je zakázaný. Najmä je zasielanie miestností a / alebo priestorových kontingentov tretím stranám za vyššie ceny, než sú skutočné sadzby za izby, neprípustné. Priradenie alebo predaj nároku na Hotel Altes Kloster nie je povolené. Hotel Altes Kloster má v týchto prípadoch nárok na zrušenie rezervácie, najmä ak hosť poskytol nepravdivé informácie o druhu rezervácie alebo platbe v postúpení / predaji tretej strane. Použitie hotelovej izby na akýkoľvek iný účel ako je ubytovanie je výslovne zakázané.

3. Garantované rezervácie, lehoty na zrušenie 

Garantovaná rezervácia sa uskutoční, ak hosť potvrdí ubytovaciu službu prostredníctvom čísla kreditnej karty a nezruší objednané izby pred 18 hodinou v deň príchodu. V prípade no-show (No Show) bude účtovaná celá suma rezervovaného pobytu mínus akékoľvek ušetrené náklady. Pri rezerváciách v rámci zmluvy o kvóte alebo pri rezervácii viac ako piatich izieb za noc sa uplatňujú lehoty na zrušenie a iné dohody dohodnuté v týchto zmluvách.

4. Preddavok na nočnú sadzbu

Cena celkovej rezervovanej ubytovacej služby je vždy vopred zaplatená hosťom najneskôr pri príchode do hotela.

5. Dane / poplatky / povinnosti

Uvedené ceny sú hrubé ceny a zahŕňajú všetky zákonné dane, poplatky a poplatky. Hotel Altes Kloster si vyhradzuje právo upraviť ceny v prípade zmien daní, poplatkov a poplatkov, ako aj efektívne vyberanie nových daní, poplatkov a poplatkov, ktoré nebolo pre strany dôležité.

6. Platobné prostriedky / služby na neskorších faktúrach

Platnými platbami sú hotovosť v eurách, EC karta, Master Card, Visa Card, Diners Card a American Express v eurách. Nie je možné poskytovať služby pre neskoršie faktúry. 

7. Možné využitie rezervovaných miestností

Vyhradené izby sú hosťom k dispozícii od 15:00 v deň príchodu a do 11:00 hod. V deň odchodu.

8. Zodpovednosť hotela Altes Kloster

Hotel Altes Kloster je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené zranením života, končatín alebo zdravia. Okrem toho hotel Altes Kloster zodpovedá za iné škody, ktoré sú založené na úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom porušení povinnosti hotela Altes Kloster, ako aj za škody, ktoré sú založené na úmyselnom alebo nedbanlivom porušení zmluvných povinností. Porušenie povinnosti hotela Altes Kloster je rovnaké ako porušenie povinnosti jeho zákonných zástupcov, zamestnancov alebo zástupcov agentov. Ďalšie nároky na náhradu škody sú vylúčené, pokiaľ v týchto zmluvných podmienkach nie je uvedené inak. 

Ak sa v službách hotela Altes Kloster vyskytnú chyby alebo nedostatky, Hotel Altes Kloster vynaloží maximálne úsilie, aby v prípade poznania alebo okamžitého upozornenia napravil situáciu. Hosť je povinný prispieť k tomu, čo je primerané, odstrániť rušenie a minimalizovať možné škody. Mimochodom, hosť je povinný včas informovať hotel Altes Kloster o možnosti spôsobiť mimoriadne vysoké škody. Pri vstupe do objektov je hotel Altes Kloster zodpovedný podľa zákonných ustanovení (pozri §§ 701 a ods. BGB). Záväzok je obmedzený na stokrát vyššiu cenu (od 600 EUR do maximálnej výšky 3500 EUR) a na peniaze, cenné papiere a cenné papiere do 800 EUR. Platnosť zaniká, ak hosť neoznámi hneď po získaní vedomia o strate, zničení alebo poškodení doručeného majetku Hotel Altes Kloster (§ 703 BGB). Pre neobmedzenú zodpovednosť platia právne predpisy. Hodnoty musia byť uložené v trezore. Nebude uzavretá žiadna zmluva o úschove.

Ak je hosťovi k dispozícii parkovacie miesto v hotelovej garáži / parkovisku, aj za poplatok, nie je uzavretá žiadna zmluva o úschove. Hotel Altes Kloster nemá žiadnu povinnosť sledovať. Hotel Altes Kloster je zodpovedný za všetky škody podľa predpisov uvedených v odseku 1. Hosť je povinný bezodkladne oznámiť škodu, zjavné škody, aspoň pred opustením parkoviska. Hotel Altes Kloster nenesie zodpovednosť za škody, ktoré sú výhradnou zodpovednosťou iných nájomníkov alebo iných tretích strán. 

9. Voucher

Voucher je možné uplatniť iba na hotelové služby v hoteli, ktorý je uvedený na poukážke. Zostávajúce platby na základe zostatku poukazu zostávajú a môžu sa použiť na ďalšie platby v príslušnom hoteli. Doba platnosti poukazu je 3 roky odo dňa vydania. Poukážky sa nedajú vrátiť, nemožno ich predávať alebo prevádzať a nemôžu byť vykúpené za hotovosť. Poukážky nemožno použiť v súvislosti s online platbami. Kupujúci poukazu je zodpovedný za poskytnutie správnych údajov (najmä e-mailovej adresy), ku ktorým má byť poukaz a faktúra odoslaná. 

10. Prijal jedlo a nápoje 

Vo verejných priestoroch je zakázané konzumovať jedlo a nápoje. Raňajky si môžete vychutnať len v určených priestoroch verejných priestorov (bar, salónik). Uvádzanie ponúkaných surovín na raňajky nie je možné. V miestnostiach je príprava jedla prísne zakázaná. Výnimkou sú izby s kuchyňou. Je dôležité zabezpečiť dobré vetranie. Akékoľvek požiarne operácie budú účtované hosťom na 100%.

11. Zákaz fajčenia v hoteli

Hotel Altes Kloster je nefajčiarsky hotel. Preto je zakázané fajčiť vo verejných priestoroch av hosťovských izbách. V prípade porušenia je hotel Altes Kloster oprávnený účtovať hosťovi sumu 200,00 EUR ako náhradu za samostatne platné náklady na upratovanie vrátane akejkoľvek straty predaja vyplývajúcej z neschopnosti prenajať si izbu. Táto výška náhrady je vyššia alebo nižšia, ak hotel Altes Kloster dokáže vyššiu alebo nižšiu škodu.

12. domáce zvieratá

Prevádzka domácich miláčikov vyžaduje súhlas hotela Altes Kloster. Hosť je povinný vopred oznámiť túžbu priniesť jednu alebo viac domácich miláčikov. Ak hotel Altes Kloster súhlasí s prinesením domácich miláčikov, je to za predpokladu, že domáce zvieratá sú pod stálym dohľadom hostí a sú bez choroby a inak predstavujú žiadne nebezpečenstvo pre hotelových hostí a hotelových pracovníkov. Na jednu izbu je povolené maximálne dve domáce zvieratá. Prevádzka zvieraťa / zvierat pri raňajkách a v bare hotela Altes Kloster nie je povolená. Za domáce zviera za noc je poplatok 15 EUR. Výnimkou sú však slepe, nepočujúce a iné porovnateľné psov. Tieto môžu byť prepravované bezplatne a kedykoľvek.

13. skupinové rezervácie

Pri rezervácii 11 a viac izieb je možné rezervovať len s garantovanou rezerváciou. Okrem toho platia osobitné podmienky pre príslušné hotely.

14. záverečné ustanovenia 

Zmeny a dodatky k zmluve alebo všeobecným podmienkam by mali byť vykonané v textovej forme. Jednostranné zmeny alebo dodatky hosťom sú neúčinné.

Miestom súdnej právomoci pre všetky spory medzi stranami vyplývajúce zo zmluvného vzťahu je Viedeň, keďže zmluvným partnerom hotela Altes Kloster Kaufmann je verejnoprávna právnická osoba alebo osobitný verejnoprávny fond.AK Tagungshotel Hainburg GmbH / Fabriksplatz 1a / 2410 Hainburg a.d. Donau / hotel@alteskloster.at

kontakt
izba

viac hotely Arion

{{Schließen}}